HL-2900 Мөнгө тоологч

Техникийн үзүүлэлтKZBT Мөнгө боогч

Техникийн үзүүлэлт